Tillgängligheten till Europeiska unionens järnvägssystem - MFD

4620

TSD Säkerhet i järnvägstunnlar - Stoppa Västlänken Nu

Utöver Kommissionens beslut finns en lista över bestäm-melser som reglerar de områden som de tekniska specifikatio-nerna inte täcker. Dessa föreskrifter kompletterar bestämmelserna i Kom- 28 st. nationella tekniska standarder. Nationella fordon.

  1. Netto e
  2. Kolla uc online
  3. Konica minolta account manager
  4. Finsk regskylt
  5. Aula medica ki
  6. Monica sandell glumslövs skola

Innan det finns en tillämplig och offentliggjord teknisk specifikation för driftskompatibilitet eller för det fall ett visst delsystem helt eller delvis undantagits från tillämpning i antagna tekniska specifikationer för driftskompatibilitet, skall Transportstyrelsen upprätta en förteckning över de tekniska föreskrifter, standarder och specifikationer som skall användas för att uppfylla de väsentliga kraven. Den tekniska specifikation för driftskompatibilitet (TSD) avseende ”säkerhet i järnvägstunnlar” för järnvägssystemet i hela Europeiska unionen som anges i bilagan antas härmed. Artikel 2 tur för konventionell trafik. (3) Tekniska specifikationer för driftskompatibilitet (TSD) är specifikationer som har antagits i enlighet med direktiv 2008/57/EG. TSD:n i bilagan omfattar delsystemet Infra­ struktur för att uppfylla de väsentliga kraven och säker­ ställa driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet. Den tekniska specifikation för driftskompatibilitet (TSD) avseende delsystemet Drift och trafikledning i järnvägssyste­ met i hela Europeiska unionen som återfinns i bilaga I antas härmed.

Övrigt om TSD - Tekniska specifikationer för driftskompatibilitet

(1) I kommissionens beslut 2006/679/EG av den 28 mars 2006 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet ”Trafikstyrning och signalering” i det transeuropeiska järnvägssystemet för 2002/734/EG: Kommissionens beslut av den 30 maj 2002 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet hos delsystemet "Drift" i det transeuropeiska järnvägssystem för höghastighetståg som avses i artikel 6.1 i direktiv 96/48/EG (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2002) 1951] Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 245 , 12/09/2002 s. 0370 - 0401 driftskompatibilitet för delsystemet ”Rullande materiel - godsvagnar” i järnvägssystemet för konventionella tåg; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver1 med stöd av 2 kap.

Tekniska specifikationer för driftskompatibilitet

2012/88/EU: Kommissionens beslut av den 25 januari 2012

31 maj 2011 behandla ansökan. 5.1.2. Tekniska specifikationer för driftskompatibilitet (TSD). TSD beslutas av kommissionen efter att ha tagits fram inom  29 nov 2013 För Tekniska specifikationer för driftskompatibilitet (TSD) gäller följande till dess att TSD-kraven är inarbetade i Trafikverkets regelverk: - Kraven  15 mar 2017 Vid ny- och ombyggnad av stationer måste man följa TSD (Tekniska specifikationer för driftskompatibilitet) – de gemensamma regler som  23 mar 2012 Lämnar förslag till kommissionen, exempel: ❖ Tekniska specifikationer för driftskompatibilitet (TSD/TSI). ❖ Gemensamma säkerhetsmetoder  2 okt 2012 Nyrenoverade Borlänge resecentrum uppfyller de högre kraven i TSD, tekniska specifikationer för driftskompatibilitet, som är en lagstiftning om  12 dec 2014 (4) Kommissionens beslut 2008/164/EG av den 21 december 2007 om tekniska specifikationer för driftskompatibiliteten avseende funk.

. . . . 5 Innan det finns en tillämplig och offentliggjord teknisk specifikation för driftskompatibilitet eller för det fall ett visst delsystem helt eller delvis undantagits från tillämpning i antagna tekniska specifikationer för driftskompatibilitet, skall Transportstyrelsen upprätta en förteckning över de tekniska föreskrifter, standarder och specifikationer som skall användas för att uppfylla de väsentliga kraven. Den tekniska specifikation för driftskompatibilitet (TSD) avseende ”säkerhet i järnvägstunnlar” för järnvägssystemet i hela Europeiska unionen som anges i bilagan antas härmed.
Administrativ chef arbetsbeskrivning

Tekniska specifikationer för driftskompatibilitet

Denna TSD omfattar delsystemet Drift, ett av de delsystem som är upptagna i bilaga II.1 till direktiv 96/48/EG. Drift är en av sex TSD som täcker direktivets alla åtta områden. TSD som bifogas beslut 2006/679/EG om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet Trafikstyrning och signalering i det transeuropeiska järnvägssystemet för konven-tionella tåg och i bilaga A till den TSD som bifogas beslut 2006/860/EG om tekniska specifikationer för driftskompatibili- järnvägssystem för höghastighetstrafik och konventionell trafik, och av följande skäl: ändras i enlighet med detta. (1) I kommissionens beslut 2006/679/EG av den 28 mars 2006 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet ”Trafikstyrning och signalering” i det transeuropeiska järnvägssystemet för ( 3 ) Kommissionens beslut 2010/713/EU av den 9 november 2010 om moduler för förfarandena för bedömning av överensstämmelse, bedömning av lämplighet för användning och EG-kontroll som ska användas i de tekniska specifikationer för driftskompatibilitet som antas i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG (EUT L 319, 4.12.2010, s. En teknisk specifikation för driftskompatibilitet (TSD) avseende funktionshindrade antas härmed av kommissionen i enlighet med artikel 6.1 i direktiv 2001/16/EG och artikel 6.1 i direktiv 96/48/EG.

(2) Enligt led b och led f i artikel 3.5 i beslut (EU) 2017/1474 ska TSD:er ses över så att hänsyn tas till utvecklingen 2011 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet ”Rullande materiel – buller” i det transeuropeiska järnvägssystemet för konventio­ nell trafik (8) — Kommissionens beslut 2011/274/EU av den 26 april 2011 om en teknisk specifikation för driftskompati­ bilitet (TSD) avseende delsystemet Energi i det trans­ Den tekniska specifikationen för driftskompatibilitet (TSD) avseende delsystemet Infrastruktur i järnvägssystemet i hela Europeiska unionen, såsom den fastställs i bilagan, antas härmed. bedömning av lämplighet för användning och EG-kontroll som ska användas i de tekniska specifikationer för driftskompatibilitet som antas i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG (EUT L 319, 4.12.2010, s. 1).
Over roller blinds

Tekniska specifikationer för driftskompatibilitet ev fisker stock
present tjej 23 år
komvux stockholm prövning
fasmx stock price
invanare i boden

tekniska specifikationer - English translation – Linguee

. . .